สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยท่านนายก อุปนายก เลขาธิการสมาคมเข้าร่วมงาน Prime Minister Export Award ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยในปีนี้ เป็นปีที่ 25 รัฐบาลสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาตลาดส่งออกในต่างประเทศไว้ ส่งเสริมพัฒนาช่องทางการค้าภายใต้ชื่อตราสินค้าของตนเอง