การประชุมใหญ่ของสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2557
    ทางสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯขึ้นในวันที่ 7 มี.ค. 2557 เวลา 13.00-17.00 น ณ โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ ถ.รัชดาภิเษกซึ่งกำหนดให้มีการจัดสัมมนาเรื่องการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก อย.ในช่วงแรกและมีการประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯในช่วงบ่าย