การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในรอบปี 2557
    ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการประชุมร่วมกันเป็นประจำที่ห้องคอฟฟี่ชอฟ VIP1 โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ ถ. รัชดาภิเษก  เพื่อสรุป ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานต่างๆ และแจ้งข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้องกับทางสมาคม โดยในปี 2557 ได้มีการประชุมร่วมกันหลาย