สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science And Technology Trade Association - STTA) ได้ส่งตัวแทนคณะกรรมการของสมาคมฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า JASIS 2014

ที่จัดขึ้นที่ Makuhari Messe  , กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โดยตัวแทนของสมาคมที่เดินทางไปร่วม ประกอบด้วย

  1. คุณสุวรรณ  พงษ์สังข์ : อุปนายกสมาคม
  2. คุณเกรียงไกร  ฏิระวณิชย์กุล : วิเทศสัมพันธ์
  3. คุณพิสิษฐ์  สิงติ : กรรมการสมาคม

ในการนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากสมาคมการค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น (Japan Scientific Instrument Association – JSIA) ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่าง 2 สมาคม นอกจากนั้นยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนสมาคมการค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากประเทศเกาหลีและไต้หวัน โดยคุณสุวรรณ พงษ์สังข์ ได้ขึ้นกล่าวภาพรวมเศรษฐกิจของไทยและโอกาสในการค้าเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากตัวแทนของบริษัทต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดี
ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 สมาคม ทาง สมาคมการค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น (JSIA) จะส่งตัวแทนของสมาคมฯ มาร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Lab 2014 ที่ทาง สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STTA) เป็นเจ้าภาพร่วม ในระหว่างวันที่ 17 -19 กันยายน 2557 นี้