สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 27 ปี บริหารโดยกลุ่มนักธุรกิจทางด้านการค้าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์  ซึ่งทางการทำงานของสมาคมได้พัฒนาและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และทางภาครัฐก็ให้ความสำคัญกับสมาคมและร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ตลอดจนการควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้มาตราฐานทำให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้และทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย                                                                                                    

การที่สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดทำหนังสือทำเนียบสมาชิกประจำปี พ.ศ. 2560-2561 นับว่าเป็นประโยขน์ต่อวงการธุรกิจ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของประเทศ และยังช่วยเผนแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในและและต่างประเทศและใช้เป็นเอกสารสำหรับค้นคว้าและติดต่อทางด้านธุรกิจให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ผมขออำนวยพรให้การดำเนินการของสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดทำหนังสือที่เป็นประโยชน์ของสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสบแต่ความสำเร็จตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของคณะผู้จัดทำทุกประการ

ดร.อุดม  ชนะสิทธิ์
นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี