1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ ของสมาชิก สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของการค้าทางต้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจ
  3. ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสาร ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. รวบรวมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนสถิติของสมาชิกเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกเพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตสินค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
  6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี