ลำดับผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางเครือวัลย์ สมณะ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2534-2537       

  • นายสมนึก ลิมกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2538-2539
  • นายดิเรก วงชินศรี ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2540-2543
  • นายฉัตรชัย ฉันทวงศ์วุฒิ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2544-2547
  • นายธวัชชัย ตันติพจน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2548-2549
  • นายอรัญ พึงเจริญพงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2550-2553
  • นายนิเวศน์ ประยูรเธียร  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2554 - 2555
  • นายปรีชา ยงเจริญ  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2556 - 2557
  • นายพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2558 - 2559
  • ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2560 - 2561
  • นายสุวรรณ  พงษ์สังข์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2562 - ปัจจุบัน